NFFKU

Üdvözöljük az okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátorcsere alprogram elektronikus pályázati rendszerében

ITM

NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Adatvédelmi nyilatkozat 1.0

Általános rendelkezések

A NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (továbbiakban NFFKÜ), mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátorcsere alprogram kezelésére kijelölt szervezet tartja nyilván a pályázók személyes adatait.

Az Adatfeldolgozó a regisztrációs, valamint a pályázatkezelési eljárás (továbbiakban regisztrációs eljárás) során az adatmezőkbe írt személyes adatokon kívül egyéb személyes adatokat nem gyűjt. A regisztráló a https://tav2019.nffku.hu címen történő regisztrációjával adja meg személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulást.

A pályázati regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre:

név, lakcím, születési idő, adóazonosító jel, személyi igazolvány/vezetői engedély másolata, lakcímkártya másolata, köztartozások alóli mentességgel kapcsolatos adat, állandó lakcím/tartózkodási hely, e-mail cím, lakóépület típusa, adatai.

Az NFFKÜ, a https://tav2019.nffku.hu címen elérhető pályázatra való jelentkezéskor a regisztráló pályázónak, amennyiben meghatalmazott jár el, akkor utóbbi személynek is egyes személyes adatait bekéri (továbbiakban pályázó) a program lebonyolítása érdekében.

Az NFFKÜ a regisztrációs eljárás során a műveletet befejező regisztrálók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a regisztrálók számítógépén. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy a regisztrálók egymástól megkülönböztethetők legyenek, munkamenet során megadott adatok tárolása, munkamenet megszakadása esetén az adatvesztés elkerülése. A cookie-król több információ megtudható a http://www.aboutcookies.org oldalon. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az NFFKÜ számára sem a regisztráló számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyek kezeléséhez a regisztráló hozzájárult. Ezt az eljárást az NFFKÜ szigorúan betartja. A regisztráló választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

Az NFFKÜ minden tőle elvárhatót megtesz a pályázóval kapcsolatosan birtokába került adatok védelme érdekében, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért.

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai alapján történik.

Az NFFKÜ gondoskodik az adatok sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az NFFKÜ gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az NFFKÜ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az NFFKÜ külön szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján gondoskodik, valamint az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársai megfelelő felkészítéséről.

Az NFFKÜ az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, ezen felül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve fizikai védelméről (hozzáférés és hálózati védelem),
  • az adatállományok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségéről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,
  • az adatállományok integritásának megőrzéséről,
  • az adatállományok vírusok elleni védelméről,
  • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események esetén bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

A pályázói adatok jogellenes kezelésével okozott kárért az adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. A pályázó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárfelelősség alól az adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik. Az NFFKÜ általános, polgári felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

A rögzített adatok nyilvántartásból való törlésére akkor kerül sor, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

Az érintett pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti annak helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az érintett pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban meghatározott esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A pályázók által szolgáltatott adatok az NFFKÜ sikeres pályázat estén a fenntartási időszak leteltét követő 30 napig, elutasított pályázatok esetén a kifogás benyújtására rendelkezésre álló időszak leteltét követő 60 napig tárolja.

A pályázati forrás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéshez az adatok a támogatás folyósítója, a Magyar Államkincstár, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére továbbításra, átadásra kerülhetnek.

Egyéb adatvédelmi információk:

A regisztráló pályázó számítógépének egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az NFFKÜ semmilyen olyan más adathoz nem köti, amelyek alapján a regisztráló személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg egyéb cookie-k, illetve web-bug-ok letöltésére nem kerül sor.

A honlapon szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az NFFKÜ-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a regisztráló pályázók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak az NFFKÜ-nek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal a NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-hez.

Az NFFKÜ fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa, melyet a honlapján tesz közzé. A módosítás a honlapon történő közzététellel hatályba lép. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatkezelési és védelmi kötelezettségeket.

Budapest, 2020.

NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.

Vissza a kezdőoldalra